Twiitti

Rekisteri- ja tie­to­suo­ja­se­los­te

Rekisteri- ja tie­to­suo­ja­se­los­te

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Twiitti.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Markus Mäkelä

Puhelin: 040 6311231

Sähköposti: toimisto@twiitti.fi

3. Rekisterin nimi

twiitti.fi/ Sähköisten palvelujen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakkuuden tai muun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitaminen ja hallinnointi
 • analysointi ja tilastointi
 • rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan suunnittelu, analysointi ja kehittäminen
 • rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden markkinointi, mukaan lukien suoramarkkinointi ja sen kohdentaminen rekisteröityä kiinnostavaksi esimerkiksi asiakkaan os­to­his­to­ria­tie­to­jen tai muiden tietojen perusteella luotujen profiilien avulla
 • mielipide- ja markkinatutkimukset
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset, jotka eivät ole ristiriidassa edellä kuvattujen käyttötarkoitusten kanssa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn perustiedot, kuten:

 • etu- ja sukunimi
 • yhteystiedot (esimerkiksi postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
 • yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden ammattia tai asemaa työyhteisössä koskevat tiedot

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen sekä palveluiden ja sisältöjen käyttämiseen liittyvät tiedot, kuten:

 • rekisterinpitäjän palveluja koskevat re­kis­te­röi­ty­mis­tie­dot
 • rekisteröidyn antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • ostamista koskevat tiedot, kuten ostettuja tuotteita ja palveluita koskevat tiedot, sekä maksamista, laskutusta ja perintää koskevat tarpeelliset tiedot
 • asiakasviestintään liittyvät tiedot, mukaan lukien mahdolliset puheluiden taltioinnit
 • palautteet ja reklamaatiot, mukaan lukien virhe- ja tuotevastuuseen liittyvät tiedot
 • rekisterinpitäjän sähköisten palveluiden ja sisältöjen käyttöä koskevat selailutiedot ja muut tiedot, mukaan lukien rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (IP-osoite, selain) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot, mikäli evästeisiin liitetään henkilötietoja
 • markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut
 • mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­teet, niiden hyödyntäminen ja niiden yhteydessä annetut tiedot sekä suo­ra­mark­ki­noin­ti­lu­vat ja -kiellot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Re­kis­te­röi­tyä­kos­ke­via tietoja saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään muun muassa rekisteröidyn osallistuessa rekisterinpitäjän mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tei­siin.

Tietoja saadaan myös rekisterinpitäjän verkkokaupan tai muiden sähköisten palveluiden välityksellä, jolloin tietoja voidaan kerätä myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

sometoimisto.fi luovuttaa asiakastietoja voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen tai Euroopan unionin ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus

Sähköisessämuodossa olevat henkilötiedot on suojattu tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy sähköisen rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myön­tä­mäl­lä­hen­ki­lö­koh­tai­sel­la käyttöoikeudella.

Manuaalisessa muodossa olevat, henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

9. Henkilötietolain 6. luvun 26 §:n mukainen tarkastusoikeus

Rekisteröidylläon oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkistusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (kts. kohta 3).

Evästeiden käyttö

Sivustolla käytetään evästeitä, eli cookieseja. Nämä pienet tekstitiedostot tallentuvat kävijän laitteelle sivuvierailuilla. Ne keräävät tietoja siitä, miten sivuja käytetään. Evästeet ei ole haitallisia, eikä niistä aiheudu haittaa tietokoneelle, tiedostoille tai internetin käytölle.

Evästeitä käytetään moniin käyttötarkoituksiin, jotka liittyvät esimerkiksi sivuston toimivuuteen, analysointiin ja markkinointiin.

Sivustoa seurataan kolmannen osapuolen analytiikka- ja seurantapalveluilla. Näitä ovat esimerkiksi Google Analytics ja Hotjar. Ne tilastoivat tietoa mm. käyttäjämääristä, sivuston selailutavasta ja käytetyistä laitteista. Näiden avulla sivuston ylläpitäjä pystyy kehittämään sitä.

Lisäksi sivusto sisältää kolmannen osapuolen mark­ki­noin­ti­pal­ve­lui­den evästeitä.Näitä ovat esimerkiksi Facebook ja Google AdWords. Evästeet keräävät tietoja mm. käyttäjän kiinnostuksen kohteista, iästä ja sijainnista, joiden avulla oidaan kohdentaa paremmin markkinointia ja tavoittaa kiinnostuneita ihmisiä.

Evästeet keräävät seuraavia tietoja:

 • käyttäjän IP-osoite
 • kellonaika
 • käytetyt sivut
 • selaintyyppi
 • mistä verkko-osoitteesta sivulle on tultu
 • miltä palvelimelta sivulle on tultu
 • mistä verkkotunnuksesta sivulle on tultu.

Yk­sit­täi­siä­hen­ki­löi­tä analytiikan joukosta on mahdotonta selvittää. Evästeitä käytetään lisäksi mm. sivuston rekisteröinti- ja si­sään­kir­jau­tu­mis­tar­koi­tuk­sis­sa.

Lisätietoja Googlen evästekäytännöistä
Lisätietoja Facebookin evästekäytännöistä
Lisätietoja evästeistä yleisesti

Evästeiden poisto ja estäminen

Google Analytics -verk­koa­na­ly­tiik­ka­pal­ve­lun evästeet voidaan estää selaimeesi asennettavalla lisäosalla. Muut evästeet voidaan poistaa tai estää verkkoselaimen asetuksista. Tietyt toiminnot tarvitsevat eväisteitä. sometoimisto.fi ei takaa sivuston täysmittaista toimivuutta, mikäli tällaiset evästeiden käyttö sivustolla estetään.